Data from nationally representative population-based surveys.